Dostarczamy rozwiązania takich producentów jak:


Znajdziesz nas na:

    


Zapraszamy na nasze
     aukcje na:

  

Centrale telefoniczne LG Ericsson

Centrale telefoniczne LG Ericsson

Centrale telefoniczne Panasonic

Centrale telefoniczne Panasonic

Aparaty telefoniczne przewodowe

Aparaty telefoniczne bezprzewodowe

A120
A120
Cena: 69.00 zł
A220
A220
Cena: 79.00 zł
A420A
A420A
Cena: 176.00 zł
C530
C530
Cena: 155.00 zł
C530IP
C530IP
Cena: 326.00 zł
DX800A
DX800A
Cena: 899.00 zł
E630H dodatkowa słuchawka
E630H dodatkowa słuchawka
Cena: 417.00 zł
SL400H słuchawka dodatkowa
SL400H słuchawka dodatkowa
Cena: 429.00 zł

Urządzenia biurowe

KX-FA52
KX-FA52
Cena: 109.47 zł
KX-FA83
KX-FA83
Cena: 145.14 zł
KX-FA84
KX-FA84
Cena: 391.00 zł
UG-3221
UG-3221
Cena: 239.85 zł

Regulamin


Definicje regulaminowe


1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
- kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).


- regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.


- sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem
www.centrum-teleinformatyki.pl.


- sprzedawca – spółka Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000163746, o numerze NIP: 527-22-42-895, o numerze REGON 016046981.


- klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy
powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za
pośrednictwem sklepu internetowego www.centrum-teleinformatyki.pl.


- usługodawca-sprzedawca – Spółka Centrum Teleinformatyki
sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Gizów 6,
01-249 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000163746, o numerze NIP: 527-22-42-895,
o numerze REGON 016046981.


- usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez
przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę o
świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu
internetowego www.centrum-teleinformatyki.pl.


- strony– obie strony umowy tj. sprzedawca i klient.


- zamówienie – oświadczenie woli klienta zmierzające
bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające
istotne jej warunki.


- użytkownik – każdy podmiot korzystający ze sklepu
internetowego.


- konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem
podanym przez usługobiorcę zbiór zasobów w systemie
teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane
usługobiorcy w tym informacje o złożonych zamówieniach.


- rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na
wprowadzeniu danych przez klienta do utworzonego przez usługodawcę
panelu.


- umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy
sprzedawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego.


- umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta na odległość
przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy;
Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na
odległość, dostępnych w Sklepie.


- kanały komunikacji – określone formy składania zamówień
na odległość.


- umowa – umowa zawarta przy jednoczesnej obecności dwóch
Stron; zawarta podczas osobistego odbioru w Sklepie, wskutek
Rezerwacji dokonanej przez Kupującego.


- rezerwacja – każde zamówienie z odbiorem osobistym
złożone przez Kupującego poprzez dostępne Kanały Komunikacji, w
celu zarezerwowania określonego produktu na dany dzień odbioru.
Umowa w tym przypadku zawierana jest w momencie odbioru osobistego w
punkcie odbioru.


- punkt odbioru– miejsce prowadzenia sprzedaży
bezpośredniej przez Sprzedawcę, np. sklep stacjonarny.


- usługa elektroniczna– usługa świadczona bez
jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz
danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i
otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania,
włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która
jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą
sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
– prawo telekomunikacyjne.


- towar – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem
sklepu internetowego.


- konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty za
pośrednictwem sklepu internetowego www.centrum-teleinformatyki.pl w
celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.


- forma płatności – forma zapłaty za zamówiony Towar,
wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia lub w wyniku
indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż
prezentowane na stronie internetowej formy płatności.


- forma dostawy – forma dostarczenia zamówionego Towaru,
wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia lub w wyniku
indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż
prezentowane na stronie internetowej formy dostawy.


- dokument sprzedaży – faktura VAT lub Paragon, w
zależności od wskazań Klienta.


- załączniki– informacja o prawie do odstąpienia od Umowy
oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.


- informacja – informacja o produkcie, znajdująca się przy
zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz
charakterystyki danego produktu, umożliwiający Klientowi zapoznanie
się z jego właściwościami.


- koszyk– forma magazynowania wybranych przez Klienta
produktów w celu późniejszego ich zakupu.


- miejsce wydania produktu – miejsce wskazane przez Klienta
w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony
przez Klienta produkt.


- moment wydania produktu– moment, w którym Klient lub inna
upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem
zawartej umowy w posiadanie.


- adres reklamacyjny oraz adres odstąpienia od umowy –
adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania
określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji.


- przedmiot umowy lub przedmiot świadczenia – wybrane przez
Klienta produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub
przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się
również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w
przypadku wybrania przez Klienta jednej z oferowanych przez
Sprzedawcę form dostawy produktu.


- formularz zamówienia– znajdujący się w Sklepie
internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia
przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności
dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym.


- system informatyczny – struktury techniczne, informatyczne
oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję.


- wada– wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.

Postanowienia wstępne regulaminu


1. Niniejszy regulamin, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także
reguluje warunki zawierania umów sprzedaży w sklepie internetowym,
zgodnie z treścią innych ustaw regulujących ten obowiązek.


2. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez
użytkowników ze sklepu internetowego www.centrum-teleinformatyki.pl
sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb
postępowania reklamacyjnego.


3. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej
www.centrum-teleinformatyki. pl, wszelkie materiały się w nim
znajdujące, nazwa sklepu oraz inne loga i znaki sklepu stanowią
własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej.
Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów
znajdujących się na stronie www.centrum-teleinformatyki.pl bez
zgody właściciela są zabronione.


4. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego
dostępnego pod adresem www.centrum-teleinformatyki.pl jest spółka
Centrum Teleinformatyki sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy
ulicy Gizów 6, 01-249 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000163746, o numerze NIP: 527-22-42-895,
o numerze REGON 016046981.


5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego
www.centrum-teleinformatyki.pl jest sprzedaż detaliczna i hurtowa
artykułów telekomunikacyjnych i komputerowych oraz innych towarów
za pośrednictwem sieci Internet.


6. Wszystkie produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu
internetowego www.centrum-teleinformatyki.pl są fabrycznie nowe,
objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez
polskie prawo atesty. Wszystkie towary pochodzą z legalnej
dystrybucji.

7. Klient może korzystać ze sklepu za pośrednictwem urządzeń
komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z
wykorzystaniem przeglądarki internetowej.


8. Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a klientem zawierana jest w
języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
polskiego.


9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),
ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz.
827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).


10. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać
ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie
konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących
mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W
przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z
powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


11. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z
prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę
w oparciu o niniejszy Regulamin.


12. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Klienta stanowi
treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje
stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona
Klientowi na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Klientowi
możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.


13. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.


14. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi produktów bez
wad.


15. Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w
złotych polskich i zawierają podatek VAT.


16. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę
7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową.


17. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje
ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych
przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z
określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera
żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość
komunikowania się z nim.


18. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,mediację, zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, uzyskać bezpłatną pomoc w
sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

Rejestracja w sklepie internetowym

1. Rejestracja w sklepie internetowym www.centrum-teleinformatyki.pl
jest dobrowolna i bezpłatna.


2. W celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji oraz aby
umożliwić sprzedawcy realizację przyszłych zamówień, użytkownik
powinien podać następujące dane:

e-mail,

hasło,

imię i nazwisko/nazwa,

ulica,

numer domu/lokalu,

kod pocztowy,

miasto,

kraj,

województwo,

telefon.3. Użytkownik, będący przedsiębiorcą, powinien dodatkowo podać
numer NIP i nazwę firmy, opcjonalnie numer REGON.


4. W przypadku, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu
rejestracji ulegną zmianie, użytkownik proszony jest do dokonania
ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z
rzeczywistością.


5. W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu
rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia,
użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i
telefonicznym poinformowaniu o tym sklepu.


6. Zaleca się, aby klient zachował staranność przy wypełnianiu
formularza rejestracji, ponieważ podanie niepełnych bądź
nieprawdziwych danych, jak również brak innej możliwości
weryfikacji danych teleadresowych uniemożliwi sprzedawcy realizację
zamówienia.

Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży


1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w sklepie 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.


2. Informacje o towarach podane na stronie internetowej www.
centrum-teleinformatyki.pl, w szczególności ich właściwości,
opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia
umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.


3. Zdjęcia i opisy towarów z oznaczoną wartością 0,00 zł nie
podlegają sprzedaży na odległość i jednocześnie nie stanowią
oferty, ani zaproszenia do zawarcia umowy. Przedmiotowe zdjęcia i
opisy towarów mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą być
przedmiotem sprzedaży wyłącznie w sklepach stacjonarnych.


4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu
cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.


5. Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym
złożenia zamówienia w sklepie www.centrum-teleinformatyki.pl.
Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie
interaktywnego formularza zapytania dostępnego na stronie
internetowej sprzedawcy i przesłanie go do sklepu lub poprzez
wysłanie wiadomości e-mail na adres: cti@cti.waw.pl. Formularz
wypełniany jest zgodnie z informacjami widocznymi w trakcie
uzupełniania. W przypadku zamówień składanych poprzez wiadomość
e-mail, klient, aby umożliwić sprzedawcy realizację zamówienia,
powinien podać dane, o których mowa w rozdziale III, ust. 2,
wskazać wybrany towar oraz preferowaną metodę płatności i
dostawy.


6. W celu złożenia zamówienia klient powinien wejść na stronę
internetową sklepu, dodać do wirtualnego „koszyka” towar, który
zamierza kupić. Dodanie towaru do „koszyka” nie jest
równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być
dodawane lub usuwane z „koszyka”.


7. „Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi
produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.


8. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka”
wybrane przez siebie towary, określić rodzaj wysyłki i metodę
płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.


9. Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez klienta, sprzedawca
sprawdza dostępność towaru w magazynie i w przypadku pozytywnej
weryfikacji przesyła niezwłocznie klientowi na adres poczty
elektronicznej (e-mail) informację o przyjęciu zamówienia. Umowa
zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez sprzedawcę
informacji o przyjęciu zamówienia. W przypadku wskazania przez
klienta przy zamówieniu odbioru osobistego, zamówienie złożone
poprzez stronę internetową jest Rezerwacją, a umowa zostaje
zawarta w momencie odbioru osobistego towaru przez Klienta. Klient
zostaje poinformowany o tym fakcie drogą e-mail w odpowiedzi na
złożone zamówienie.


10. W celu prawidłowej i możliwie najszybszej realizacji
zamówienia, jak również w celu weryfikacji, czy dane wskazane w
zamówieniu są poprawne, sprzedawca może dodatkowo kontaktować się
z klientem telefonicznie bądź poprzez wiadomość e-mail.


11. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do
piątku od godz. 8.30 do 16.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy. W przypadku zamówień złożonych w dni robocze po
godzinie 16.30 - tej lub w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od
pracy, realizacja zamówienia rozpoczyna się począwszy od
najbliższego dnia roboczego.


12.Termin realizacji zamówienia jest różny dla poszczególnych
towarów dostępnych w sklepie internetowym
www.centrum-teleinformatyki.pl. Na całkowity czas realizacji
zamówienia składa się procedura przygotowania towaru przez
sprzedawcę oraz czas potrzebny podmiotowi realizującemu dostawę na
dostarczenie przesyłki do kupującego. Maksymalnie czas realizacji
złożonego zamówienia wynosi do 30 dni roboczych, z uwagi na
konieczność przygotowania towaru przez producenta (towary na
zamówienie). W przypadku towarów dostępnych w magazynie czas
realizacji zamówienia wynosi razem: 3 dni robocze - przygotowanie
towaru przez sprzedawcę oraz 7 dni roboczych - dostawa towaru przez
przewoźnika. Czas realizacji zamówień specjalnych jest zawsze
podawany klientowi drogą mailową lub telefoniczną przez sprzedawcę
przed zawarciem umowy. W razie wątpliwości klient może
skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji w tym
zakresie.


13. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez
klienta.


14. Klient ma możliwość złożenia zamówienia specjalnego tj.
zamówienia na towary o innych właściwościach lub wymiarach niż
standardowe lub towary, które są wyprodukowane według specyfikacji
przygotowanej przez klienta. Zamówienia specjalne w sklepie
www.centrum-teleinformatyki.pl to towary i świadczenia o
właściwościach określonych przez klienta, będącego jednocześnie
konsumentem w świetle art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, w złożonym
przez niego zamówieniu wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w
świetle ustawy o prawach konsumenta.


15. W przypadku zamówień indywidualnych/specjalnych, klient
powinien skontaktować się ze sprzedawcą poprzez adres
cti@cti.waw.pl i przekazać sprzedawcy indywidualne właściwości
towaru lub przesłać jego specyfikację.


16. Cena na towary podlegające pod zamówienie jest kalkulowana
indywidualnie przez sprzedawcę i potwierdzona drogą elektroniczną
na adres mailowy klienta przed złożeniem przez klienta zamówienia.


17. W przypadku zaakceptowania przez klienta warunków realizacji
zamówienia, w tym w szczególności ceny za towar i dostawę,
sprzedawca przystępuje do wykonania zamówienia. Czas realizacji
zamówienia specjalnego jest podawany każdorazowo klientowi za
pośrednictwem poczty e-mail. Sprzedawca informacyjnie wskazuje, że
zazwyczaj czas realizacji zamówień specjalnych nie przekracza 30
dni roboczych.


18. W celu ułatwienia realizacji zamówienia specjalnego preferowaną
formą zapłaty jest przelew bankowy (przedpłata). Zamówienia
specjalne przyjmowane są do realizacji następnego dnia roboczego po
zaksięgowaniu na rachunku bankowym sklepu przedpłaty.


19.Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta. W
przypadku Umowy zawartej w punkcie odbioru, zawartej po wcześniejszej
Rezerwacji produktu z wykorzystaniem Sklepu internetowego, dniem
wykonania Umowy jest odebranie przez Klienta towaru w punkcie
odbioru.

Zapłata ceny


1. Płatności za nabyte w sklepie przez klienta towary dokonywane są
za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w sklepie oraz
innych ustalonych ze sprzedawcą.


2. Ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego
www.centrum-teleinformatyki.pl podane są w złotych polskich lub w
walucie euro i są cenami brutto, zawierającymi wszystkie podatki i
opłaty w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty
dostawy towaru do klienta podane są oddzielnie na stronie
internetowej sprzedawcy oraz są widoczne dla klienta w formularzu
przed złożeniem zamówienia.


3. Ceny wyrażone w walucie euro są przeliczane na złote polskie po
średnim kursie Narodowego Banku Polskiego obowiązującym:

w dniu wystawienia dokumentu
sprzedaży, w przypadku umów z klientem, który nie jest
konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego;

w dniu potwierdzenia klientowi
zamówienia przez sprzedawcę, w przypadku umów z klientem, który
jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, z
zastrzeżeniem, że konsument przed złożeniem zamówienia
zostanie poinformowany przez sprzedawcę o ostatecznej cenie za
towar wyrażonej w złotych polskich.4. Sklep umożliwia klientowi następujące formy płatności:

przelew na konto bankowe,

płatność za pobraniem,

płatność gotówką przy
odbiorze osobistym.5. W przypadku wyboru przez klienta płatności w postaci przedpłaty
na konto sprzedawcy, przelew powinien zostać dokonany na rachunek
bankowy sprzedającego:

PEKAO
S.A.Towarowa 2500-869 Warszawa86 1240 6292 1111 0000 5014
5432


6. W tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia.


7. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen
oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia
zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu
dostawy wybranego przez klienta.


8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości
kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników
usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy.
Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.


9. Sprzedawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne.
Akcje promocyjne polegają na okresowym obniżeniu ceny towaru.
Okresowe obniżenie ceny towaru obowiązuje do wyczerpania towarów
objętych akcją promocyjną lub do momentu upłynięcia okresu
czasu, na jaki akcja była przewidziana. O rozpoczęciu i zakończeniu
akcji promocyjnych, w tym o wyczerpaniu towarów objętych akcją
promocyjną sprzedawca poinformuje klientów.


10. Akcje promocyjne nie łączą się ze sobą. W razie
jakichkolwiek wątpliwości w przedmiocie obowiązywania i zakresu
akcji promocyjnych zaleca się, aby klienci skontaktowali się ze
sprzedawcą.

Realizacja dostawy towaru


1. Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


2. Dostawa następuje na adres wskazany przez klienta w zamówieniu
za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Cennik usług dostępny jest
na naszej stronie internetowej. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
ze sprzedawcą, możliwy jest odbiór osobisty w magazynie sprzedawcy
(ul. Gizów 6 01-249 Warszawa).


3.Koszt dostawy produktu ponosi Klient. Dostępne sposoby dostawy są
widoczne na poziomie Koszyka.


4. Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika)
niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku
jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za
przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi
spoczywa na Kliencie.


5. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 4 informacja o
odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Klientowi przez
Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu
zamówienia.


6. Jeżeli sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu,
że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w
terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym klienta i
zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli
jakakolwiek suma została już uiszczona.


7. Jeżeli sprzedawca nie może wykonać świadczenia o
właściwościach indywidualnie zamówionych przez klienta z powodu
przejściowej niemożności jego spełnienia, sprzedawca może za
zgodą klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej
samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub
wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.


8. Zaleca się, aby klient, będący jednocześnie konsumentem w
rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, w miarę możliwości
dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w
obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał
odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy
dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w
przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie
transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował
się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą.


9. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1]
Kodeksu cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po
dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu
realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń
mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient
powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się
ze sprzedawcą.

Odstąpienie od umowy – zwroty towarów
1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który
zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta,
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu
dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres:
cti@cti.waw.pl bądź też listownie na adres: Centrum
Teleinformatyki Sp. z o.o. ul. Gizów 6 Warszawa 01-249.

2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi
Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do
Konsumenta wraz z produktem, dostępnym również pod adresem
internetowym sklepu lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach
Konsumenta.


3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Konsumenta
prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze
konta, na który należy dokonać zwrotu należności.


4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu
oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie
takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub
wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu
od Umowy.


5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.


6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty
niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił
od Umowy.


7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której
odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.


8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące
po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza
zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności
oraz charakteru produktu.


9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez
Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na
inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami;

w przypadku wybrania przez
Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;


Konsument ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8
powyżej;


10. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na
odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed
upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za
świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.


11. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu
spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie
ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne,
podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego
świadczenia.


12. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych,
które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził
zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie
przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili
udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył
potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o
prawach konsumenta.


13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej
od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia
przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.


14. Wraz z odstąpieniem od Umowy zawartej na odległość wygasają
powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte ze Sprzedawcą lub innymi
podmiotami, z którymi się on porozumiewał. Sprzedawca informuje
Kupującego o wygaśnięciu umów dodatkowych niezwłocznie, po
otrzymaniu oświadczenia odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.


15. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie
przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

o świadczenie usług, jeżeli
przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę
utraci prawo odstąpienia od Umowy;

w której cena lub wynagrodzenie
zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie
sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu
do odstąpienia od Umowy;

w której przedmiotem
świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem
świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem
świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem
świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami;

w której przedmiotem
świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie
może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od
wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie
żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca
świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do
odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem
świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczenie dzienników,
periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej na drodze aukcji
publicznej;

o świadczenie usług w zakresie
zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z
wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;

o dostarczanie treści
cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa
odstąpienia od Umowy.

Procedura składania reklamacji1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221
Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec
Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu
cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).


2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania
rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży
jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy
Konsumentowi.


3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy
sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc
od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem
dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli
przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od
momentu wydania rzeczy Konsumentowi.


4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin
przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat
od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu
rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego
terminu.


5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową.
W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

nie ma właściwości, które
rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

nie ma właściwości, o których
istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając
próbkę lub wzór;

nie nadaje się do celu, o
którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a
Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
przeznaczenia;

została Klientowi wydana w
stanie niezupełnym.6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne
zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności
gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej
w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego
przedstawia się jako producent.


7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt
5c wyłącznie w sytuacji gdy:

udowodni, że zapewnień tych
nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;

wykaże, że zapewnienia nie
mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;

treść zapewnień została
sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego
jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały
wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca
ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił
według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.


9. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została
stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje
się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na
Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu
wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w
momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.


10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

złożyć oświadczenie o
żądaniu obniżenia ceny;

złożyć oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy;

żądać wymiany produktu na
wolny od wad;

żądać usunięcia wady.11. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest
nieistotna.


12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest
obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres
Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej
zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie
utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy
w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania
obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania
rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.


13. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego
dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.


14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do
zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że
Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za
uzasadnione.


15. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt.
10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę
usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.


16. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez
Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi
wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje
mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.


17. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę
usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast
wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do
zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest
niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie
nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od
wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się
uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób
zaspokojenia roszczenia.


18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania
Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy
wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w
porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności
rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.


19. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w
takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość
rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.


20. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od
wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych
niedogodności dla Konsumenta.


21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument
może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po
dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie
niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest
upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i
niebezpieczeństwo Sprzedawcy.


22. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania
jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.


23. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od
Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest
zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości
przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od
Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego
zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.


24. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi
jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność
Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.


25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego
działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o
odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej
rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na
wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna
się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub
usunięcia wady.


26. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z
uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień,
przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu
ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w
tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do
postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych
uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi,
zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej
przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej
mediacji.


27. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady
prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument
dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział
się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego
– od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w
sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.


28. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od
żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł
Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była
następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi
odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów
zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i
ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie,
w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od
osoby trzeciej oraz kosztów procesy.


29. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o
obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.


30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie
wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.


31. Adresem reklamacyjnym jest: Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o.
ulica Gizów 6 01-249 Warszawa
Gwarancja1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane w sklepie.


2. Towary sprzedawane przez sprzedawcę mogą być objęte gwarancją
udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź importera. Treść
oraz warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym lub
na stronie internetowej www.centrum-teleinformatyki.pl w zakładce
"gwarancje"

3. Przepisy gwarancyjne nie wyłączają możliwości reklamowania
produktu z tytułu rękojmi.

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego
następujące usługi elektroniczne:

założenie i prowadzenie konta
w sklepie internetowym,

umożliwienie złożenia
zamówienia poprzez odpowiedni formularz,2. Świadczenie usług elektronicznych przez usługodawcę jest
bezpłatne.


3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na
umożliwieniu złożeniu zamówienia poprzez odpowiedni formularz
zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez
usługobiorcę.


4. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu
internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając
na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności
intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz
dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest
korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający
funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego
oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w
sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

Postanowienia końcowe1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić z powodu
zmian w prawie powszechnie obowiązującym lub z powodu zmian w
polityce rozwoju i działalności sklepu, po uprzednim poinformowaniu
użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w
terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia
złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą
realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie
zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje
konto.


2. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i
organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby
nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas
składania zamówień.


3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w
zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w
celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych
lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego
zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym
charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie
uniemożliwi dostęp do tych danych.


4. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego
wyłączenia działania strony internetowej w celu jego ulepszenia,
dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.


5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który
jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego,
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z
przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.


6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który
nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego,
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na
siedzibę sprzedawcy.


7. Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący
sposób:

e-mail:cti@cti.waw.pl,

telefon: 22 314 44 44
fax: 22 314 44 45
pisemnie:Centrum Teleinformatyki
Sp. z o.o. ul. Gizów 6 01-249 Warszawa.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym
czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej
sklepu internetowego www.centrum-teleinformatyki .pl. Regulamin można
utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego
wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go i
zapisanie w pamięci komputera.

9. Niniejszy
regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.


Miejscowość,
data ...........................................

...........................................


...........................................


Imię
i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres
konsumenta(-ów)

Nazwa
i adres przedsiębiorcy

Centrum
Teleinformatyki Sp. z o.o.
ul.
Gizów 6
01-249
Warszawa


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja/My(*)
..................................................................
niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
..........................................

.......................................................................................................


umowy
dostawy następujących rzeczy(*)
....................................
................................umowy
o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy/oświadczenie następującej usługi(*)
...............................................................................................
Data
zawarcia umowy1/odbioru2(*)....................................

Numer
dokumentu sprzedaży...................................
.....................................

Podpis(-y)
konsumenta(-ów)(*)
Niepotrzebne skreślić
.


1
Podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług.

2
Podać jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru.

Miejscowość,
data ...........................................

...........................................


...........................................


Imię
i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres
konsumenta(-ów)

Nazwa
i adres przedsiębiorcy

Centrum
Teleinformatyki Sp. z o.o.
ul.
Gizów 6
01-249
Warszawa


Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy

Ja/My(*)
..................................................................
niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
..........................................

.......................................................................................................


umowy
dostawy następujących rzeczy(*)
....................................
................................umowy
o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy/oświadczenie następującej usługi(*)
...............................................................................................
Data
zawarcia umowy1/odbioru2(*)....................................

Numer
dokumentu sprzedaży...................................
.....................................

Podpis(-y)
konsumenta(-ów)(*)
Niepotrzebne skreślić
.


1
Podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług.

2
Podać jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru.


© 2012. Centrum Teleinformatyki. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl